Informació Legal

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en un fitxer del qual és titular l’entitat AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN DE BADALONA amb CIF núm. G59424184 i domicili social al carrer d’Arnús, 66 2B 08911, Badalona (Barcelona), amb la finalitat de gestionar les condicions de ser soci de l’esmentada entitat. En compliment de la normativa vigent, AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN DE BADALONA informa que les dades seran conservades durant 5 anys.

Amb aquesta clàusula quedeu informat que les vostres dades seran comunicades en cas que calgui a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació. El fet de no facilitar les dades a les entitats mencionades implica que no es pugui complir amb la finalitat esmentada anteriorment. També us informem que podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d’AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN DE BADALONA, dirigint-vos per escrit a l’adreça de correu electrònic dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.

AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN DE BADALONA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN DE BADALONA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través del correu electrònic aula@aulabadalona.cat.

Podreu dirigir-vos a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considereu oportuna.