L'AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN DE BADALONA va néixer fa ara 34 anys amb l'objectiu de difondre la cultura entre la gent gran, dins l'àmbit universitari.

És oberta a totes les persones adultes interessades a ampliar els seus coneixements culturals en totes les branques del saber.

Amb el lema "posem vida als anys, no tan sols anys a la vida", l'Aula organitza i porta a terme una sèrie d'activitats de forma continuada, dedicades als seus socis i a totes les persones que vulguin ser-ne.

Classes setmanals tots els dimarts del curs a la tarda, cursets monogràfics, visites i viatges culturals, etc. Tot plegat teixeix una trama cultural i de companyonia entre els socis que gaudeixen tot ampliant cultura i actualitzant els seus coneixements.

L'Aula de Badalona està tutelada per la Universitat Pompeu Fabra, que vetlla per la qualitat i el nivell cultural del que s'hi imparteix. Al mateix temps la posa en contacte amb professorat adient en diverses matèries. A més l'Aula està adherida a AFOPA que es la Agrupació d'Aules d Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya).

L'Aula està oberta a tothom, i per ser-ne soci només cal omplir la butlleta de sol·licitud i satisfer la quota establerta per l'Assemblea de Socis.

L'oficina de l'Aula està al servei des socis i de totes les persones interessades a rebre una informació personalitzada. Resta oberta els dies lectius dilluns de 17 a 19 hores , dimarts, dimecres i dijous de 10 a 12 hores , al carrer Arnús, 66 2n. B. Telèfon 93 464 73 02. També aquesta mateixa WEB ha de permetre un contacte i una informació constant i dinàmica amb tothom qui hi estigui interessat.

amunt

Qui som?

La composició de l’actual Junta, després de l’Assemblea General Ordinària celebrada el 25 de maig de 2021, queda formada per:

President
Jordi Núñez i Adán
Vicepresidenta
Carme Ronda i Añon
Secretària
Rosa M. Creus i Campdelacreu
Tresorer
Josep Fulquet i Tena
Vocals
  1. Montserrat Sacasas i Domènech
  2. Carme Yus i Jordá
  3. Josep Bley Ramirez
  4. Maria Teresa Méndez i Llobell
  5. Francesc Cruellas i Álvarez

Per una millor eficàcia operativa es constitueixen comissions per actuar en diferents àmbits, com ara: preparació de les classes i conferències, seminaris monogràfics, prospeccions de viatges i visites, relacions institucionals i representació davant els diferents organismes, comunicació i noves tecnologies, etc.

Sense oblidar la valuosa col·laboració de les persones que, tot i no ser membres de la junta, fan les seves aportacions en forma d'imatges i material gràfic, correcció de textos, etc.

amunt

Què fem?

Som davant d'una realitat social inqüestionable: l'esperança de vida cada cop augmenta més, i els avenços mèdics aconsegueixen que es visqui amb més qualitat. Això fa que el col·lectiu de les persones grans sigui molt significatiu i important en la societat d'avui, i és evident que el seu paper no pot quedar, només, a ser subjectes passius d'aquesta societat.

Per altre banda trobem que cada vegada es parla més de la formació al llarg de tota la vida, amb una nova concepció dels valors, el coneixement i la cultura, entesos no solament en els termes d'utilitat o de productivitat que en altres temps podien tenir, sinó com a forma de desenvolupament personal, i d'implicació de compromís cívic i de convivència.

L'Aula de Badalona no podia quedar aliena a aquesta nova realitat social. Per això organitza activitats que tenen com a finalitat contribuir a divulgar la cultura, la ciència, la tècnica, les arts i el coneixement en general, com a base del progrés social. Així mateix ofereix als socis la possibilitat de continuar dia a dia un creixement cultural de qualitat, amb interrelació amb tots aquells que busquen en el coneixement un objectiu comú, tot adequant-se als canvis de la societat actual i del futur.

Per aconseguir-ho posem a disposició de tothom que hi estigui interessat alumnes/socis o els que en el futur ho puguin ser:

  • Classes setmanals, Tots els dimarts del curs, per professorat de reconeguda solvència en cada matèria. Molts d'ells a proposta de la mateixa Universitat Pompeu Fabra.
  • Cursos monogràfics, periòdicament s'imparteixen aquests cursos que, per la seva especificitat, van adreçats als qui volen aprofundir en temes concrets.
  • Aules itinerants, és a dir, visites i sortides culturals diverses, que tenen una periodicitat pràcticament mensual i que culmina amb el viatge de final de curs.
  • amunt

Des de quan?

Ens hauríem de remuntar a finals de la dècada dels 80 per trobar les primeres iniciatives del projecte del qual sortiria l'Aula d'Extensió Universitària per a la gent gran de Badalona.

Un grup molt heterogeni de persones de la nostra ciutat, moguts per un interès cívic i cultural, i conscients del buit que hi havia pel que fa activitats d'aquest tipus per a la gent gran, va emprendre la iniciativa, agafant com exemple els moviments que ja existien a França (Universités du Troisième Age UTA).

Els primers contactes van ser amb representants de la pràctica totalitat d'entitats i associacions ja existents a la nostra ciutat, moltes de les quals amb objectius afins, però que potser no contemplaven prou el col·lectiu que es pretenia potenciar. Els contactes es van fer amb la intenció que prenguessin part en les trobades prèvies; ningú no havia de quedar exclòs i tota aportació, tota experiència era vàlida.

Finalment foren quinze les persones que, de forma oficial, fundaren l'Aula; i des d'aquell primer moment fins avui en dia, ininterrompudament, els alumnes/socis han anat creixent fins arribar als més de set-cents de l'actualitat. Les diverses activitats s'han anat succeint i, amb gran satisfacció enguany acomplim el 34è curs.

amunt